سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

صادق علی اکبرلو – مدیرعامل شرکت ایستاساز فجر
محسن تدین – ریاست انجمن بتن ایران
فریدون رضایی – دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

مقاله پژوهشی حاضر نتایج بررسی آزمایشگاهی تاثیر سطوح مختلف عیار سیمان برخواص فیزیکی مکانیکی و دوام بتن ها را نشان میدهد مخلوطهای مطالعه شده دراین پژوهش در یک نسبت آب به سیمان ۰/۶۵ قبل از پرس و ۰/۳۹ ، ۰/۳۸ و ۰/۳۷ بعداز پرس می باشند که برای هریک از آنها از سه عیار سیمان ۳۵۰ ، ۴۰۰ و ۴۵۰ kg/m3 استفاده شد در تهیه مخلوطها سیمان پرتلند نوع ۲ سنگدانه های ریز با ۸۰ درصد شکستگی و درشت تمام شکسته به کارگرفته شد. آزمایشهای انجامگرفته دراین پژوهش شامل آزمایش مقاومت فشاری مقاومت خمشی جذب آب اولیه و نهایی و عمق نفوذ آب بود. پس ازتهیه آزمونه ها عمل آوری و انجام ازمایش ها در زمان های مشخص مشاهده شد که افزایش عیار سیمان از ۳۵۰ تا ۴۵۰kg/m3 موجب بهبود خصوصیات مکانیکی و دوامی مخلوها می گردد.