سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ابراهیم رحیمی – دانشجوی دکتری ، سازه های آبی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مجید رحیم پور – استادیار گروه مهندسی آب ، دانشگاه شهید باهنر کرمان ، ایران
امیر خسرو جردی – دکتری ، سازه های آبی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ، گ
سیروس شفیعی راد – کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، مرودشت ، ایران

چکیده:

تاثیر نسبت عرض به عمق اب (B/H) ، زبری دیواره و بستر بر ضریب تصحیح انرژی جنبشی (آلفا) و ضریب تصحیح مومنتم (بتا) در کانال های روباز مستطیلی مورد بررسی قرار گرفت ، نتایج نشان دادند که تغییرات ضرایب مذکور تابع تغییرات توزیع سرعت در مقطع جریان می باشند ، با توجه به تاثیر عوامل مذکور بر توزیع سرعت [۱و۲] ، با افزایش نسبت عرض به عمق آب (B/H) ضرایب آلفا و بتا با شیب بسیار کمی کاهش می یابند که روابط به صورت معادلات درجه دوم ارائه گردیده است ، با فازایش زبری بستر (۳mm >ks) و افزایش زبری دیواره (۵mm > ks ) ضرایب آلفا و بتا افزایش می یابند.