سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کاظم رضانیا – مدیر عامل موسسه آموزشی پژوهشی آرین -کارشناس ارشد مدیریت اجرایی
فردین رستمی زاد – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی – مدیر گروه فنی مهندسی پژوهشکده آری
مهرداد حسینی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی – مدیر کل هواشناسی استان سمنان
معصومه رضانیا – عضو هیأت مدیره موسسه آموزشی پژوهشی آرین ومدرس دانشگاه – کارشناس ارشد ع

چکیده:

بررسی داده هایی نظیر دما ، رطوبت و بارندگی و سایر شرایط اقلیمی و بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر و تجدید ناپذیر در نقاط مختلف کشور و شاخص های کمیت و کیفیت مسکن و ساختمان ،خدمات کالبدی و تبیین طراحی همساز با اقلیم که مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته؛مطابعا بصور فازبندی شده با توجه به نیازهای عملکردی ، ویژگیهای فضاهای عمومی و خصوصی و فضاهای پویا و ایستا و مسائل اقلیمی اعم ازنورباد و تاثیر درآسایش ساختمان با توهه به هداول بیوکلیماتیک ساختمانی انجام می گیرد . ازعوامل توسعه پایدار توجه به عوامل محیطی می باشد که می توان به راهکارهایی علمی و عملی درجهت شرایط بهینه و متناسب با الگوهایمناسب محیطی در معماری و ساخت با استفاده از انرژی های تجدید پذیر خورشید بادی زمین گرمایی و … رسید تحقیق در عداصر عملکردی و مکانیکی آن و امکانسدجی روشهای موهود ، مدبسازی هر منطقه اقلیمی با استفاده از نرمافزارهای موهود بطور کلی این مقابه به این فرضیه هواب می دهد که طرا ی همساز با اقلیم با اسذتفاده از داده هایطدیعی در ساخت ساختمانها ، مجتمعهای مسکونی و شهرها با هدف بهره گیری از انرژی طبیعی و استفا ده بهینه از انرژی های تجدیدپییر و تجدیدناپییر ، کاهش هزیده های مابی و اقتصادی در هر منطقه با توجه به نوع طرا حیبراساس ویژگیهای آب و هوایی ، امکانسدجی ها و مکان یابی در هر اقلیم در ههت پرداختن علمی تر به شاخصه های کیفیت مسکن ، فرم مطلوب ، استحکام و امدیت و دسترسی به کاربری های مورد نیاز و سازگار بذا اقلذیم ، ارائه اصولطرا ی مسکن متداس با شرایط هسمی و روانی افذراد هذر اقلذیم بذا توهذه بذه اب ذوی سذاخت در شهرهای مشابه و کشورهای دی ر و گونه شداسی مسکن .، استفاده از نرم افزارهای بهیده سازی مصرف انرژی برای ساختمانهای مسک ونی ساخته شده و نشده در ههت تعریف و تغییر تیپ های اهزای ساختمان هر اقلیم و مدبسازی در ساخت وساز ارائه می گردد