سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

آیدین حمیدی – هیئت علمی استادیار پژوهش
صمداله کرمی – کارشناس آزمایشگاه سلامت بذر و نهال
سعید اسروش – کارشناس مسئول زراعت غلات موسسه موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کر
سپیده امین خاکی – کارشناس آزمایشگاه سلامت بذر و نهال

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر آلودگی بذرهای گندم به عوامل قارچی بذر زاد عامل بیماری سرسیاه گندم برجوانه زنی بذر گندم که از جمله مهمترین جنبه های کیفیت بذر محسوب می شود و در راستای تدوین استاندارد ملی بذر انجام گردید. به این منظور تعداد ۵ نمونه بذر از توده های بذری سال ۱۳۸۸ که از مناطق مختلف تولید بذر استان اردبیل (مغان) و خوزستان به روش نمونه برداری استاندارد جمع آوری گردیده بودند در ازمایشگاه کنترل سلامت بذر و نهال موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال و در مزرعه ای در استان بوشهر مورد آزمون قرار گرفتند. در آزمایشگاه و بر اساس روش انجمن بین المللی آزمون بذر (ISTA)، تعداد ۴۰۰ عدد بذر در ۴ تکرار بطور انتخابی ( دانه هایی را که حدود ۳۰ الی ۴۰ درصد سطح بذر تغییر رنگ داشتند انتخاب گردیدند) برداشت و در آزمایشگاه به روش کاشت بر روی کاغذ جوانه زنی (بلاتر) کشت گردیده و پس از مدت ۱۰ روز شناسایی قارچهای بذرزاد رشد یافته بر روی بذرهای گندم با مشاهده کلنی قارچ ها در زیر استریومیکروسکوپ و مشاهده اندامهای قارچ ها در زیر میکروسکوپ نوری و درصد جوانه زنی بذرها انجام و محاسبه گردید. در مزرعه نیز درصد جوانه بذرهای کاشته شده با شمارش گیاهچه ها محاسبه شد. متوسط تظاهر گونه های بذر زاد در آژمایشگاه ۷ درصد و برای Curvularia و ۱۱ درصد برای Helminthosporium و ۲۳Alternaria درصد و ۲۷ درصد برای Fusarium بر روی بذرها رویت و تاثیر معنی داری بر درصد جوانه زنی استاندارد مشاهده نگردید.