سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی صنعت احداث

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمود گلابچی – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
سعید یوسفی – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
منا فروزانفر – کارشناس ارشد مدیریت پروژه و ساخت:

چکیده:

هدف از این پژوهش، مطالعه سیستماتیک و بررسی نقش عوامل سازمانی بر بهینهسازی بهرهوری و اثربخشی عملکرد منابع انسانی بعنوان یک پارامتر مهم میباشد. بمنظور دستیابی به این هدف، از دو روش تحلیلی و آماری استفاده شدهاست. به علت تاثیر عوامل سازمانی بر عملکرد منابع انسانی، در سازمانهای پروژه محور، بخصوص در کشورهای در حال توسعه نظیر ایران، بسیار حائز اهمیت است که هم مدیران منابع انسانی و هم مدیران پروژه ها، عوامل سازمانی موثر بربهبود عملکرد منابع انسانی را بشناسند. در این تحقیق مشخص گردید که تاثیر سه حوذه سازمانی توسعه پرسنل شامل )آموزش، مشارکت کارکنان، داشتن ترکیب مناسبی از کارمندان با طیف کاری مناسب، ترغیب کارمندان برای کارایی بیشتر،توجه به ارتقای استراتژی منابع انسانی در سازمان(، نظام انگیزشی )طرحهای تشویقی، وضعیت مالی پرسنل، رضایتشغلی وضعیت رسیدگی به کارمندان( و کیفیت زندگی کاری شامل )همکاری بین مدیریت وسایر پرسنل، ارتباطات پرسنل، توجه به کیفیت سرویس به کارمندان، استخدام، انتخاب و ترک نیرو، تعهد سازمانی، توجه به کیفیت سرویس بهکارمندان، ارزیابی عملکرد، نگهداری کارمندان مورد نیاز، معرفی علایق مشترک( کاری در ارتقای بهرهوری نیروی انسانی یکسان است در حالی که تاثیر عوامل موثر بر هر یک از این سه حوذه مذکور دارای تاثیرات متفاوتی است که در متن مقالهبه تفصیل بیان میگردد.