سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی عباسی – کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی، موسسه مهندسین مشاور ایمنسازان

چکیده:

یکی از موارد بسیاری مهمی که بر روی نرخ نفوذ و ضریب بهرهوری دستگاه حفاری تمام مقطع تونل تاثیردارد، شرایط زمینشناسی تودهسنگهای مسیر تونل است. پارامترهای زمینشناسی مهندسی شامل جهت – یابی، شرایط و فراوانی درزهها و شکستگیها در تودهسنگ، و همچنین خصوصیات سنگ بکر مانند مقاومت و تردی پارامترهای تعیینکننده برای ارزیابی و آنالیز ماشین حفاری تمام مقطع در سنگ هستند. همراه این اطلاعات با خصوصیات ماشین مانند نیروی پیشران و قدرت موجب تخمین سرعت نفوذ ماشین میگردند. پروژههای مانند تونل آب شیرین کوئینز، قطعه دوم تونل برق آبی ماناپوری و تونل برق آبی میلیانگ که اخیرا پایان یافتهاند، با بررسی تاثیر زمینشناسی و شرایط تودهسنگ در حفرپذیری ماشینهای تونلزنی تمام مقطع ارزیابی شدهاند. آزمایشاتی شامل کانیشناسی، بافت، درجه دگرگونی، سختی، مقاومت و تردی بر حفاری ماشین تاثیر دارند، و پارامترهای زمینشناسی شامل جهتیابی، شرایط و فراوانی ناپیوستگیها را در توده – سنگهای مسیر تونل کنترل مینمایند. بنابراین شرایط زمینشناسی ساختگاه باید در مرحله اول ساخت تونل بررسی گردد و بطور پیوسته تا انتهای پروژه بهروز و کامل گردد