سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

یاسمین زرخواه – کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز
حاجی شیخلینسکی – آکادمی علوم آذربایجان انستیتوی ذخایر ژنتیکی باکو
داود حسن پناه – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل
شهامت هدایت – مدرس دانشگاه پیام نور اردبیل

چکیده:

علفهای هرز از جمله تنشهای بیولوژیکی هستندکه کنترل آنها کمک شایانی دررسیدن به عملکرد های بالا می نماید این آزمایش به منظور بررسی تاثیر تاریخ کاشت سیب زمینیب رمدیریت علفهای هرز درسال زراعی ۱۳۸۸ دراردبیل اجرا شد آزمایش بصورت فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد فاکتورهای مورد مطالعه شامل سه تاریخ کاشت ۵ اردیبهشت، ۲۰ اردیبهشت و ۴ خرداد سیب زمینی بود نتایج نشان داد کتاریخهای مختلف کاشت سیب زمینی تاثیر معنی داری برتراکم کل و وزن خشک علفهای هرز داشت بطوریکه یک ماه تاخیر در کاشت سیب زمینی تراکم و وزن خشک علفهای هرز را بیش از ۴ برابر کاهش داد نتایج آزمایش نشان میدهد که با تغییر در تاریخ کاشت می توان شرایط رقابتی گیاه زراعی را افزایش و تاثیر منفی علفهای هرزرا کاهش داد