سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی نساجی و پوشاک

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سمیه علی بخشی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر و عضو تحریریه مجله علمی نخصصی نساجی موفق
فاطمه داداشیان – دانشگاه صنعتی امیرکبیر،دانشکده نساجی،تهران
ناصر شمس – دانشگاه صنعتی امیرکبیر،دانشکده صنایع،تهران

چکیده:

رشد بهره وری نقش اساسی دربهبود عملکرد هرسازمانی دارد بهره وری متاثر از عوامل مختلفی می باشد که بهره وری نیروی کار معیار و شاخص اصلی عملکرد هر سازمانی است اعتقاد بر این است که بهره وری نیروی کار به میزان انگیزش کارکنان بستگی دارد لذا برایدستیابی و بهبود بهره وری نیروی کار مدیران و کارفرمایان می بایستی برروی انگیزش و راههایی که می تواند باعث تقویت و بالا بردن انگیزش نیروی انسانی شود تمرکز کننده مشکل اساسی که کارفرمایان و مدیران دراین فرایند با ان مواجه هستند عدم اطلاع از ارزشها و عواملی است که به ایجاد انگیزه کافی در کارکنان هر سازمانی کمک می کند تحقیق حاضر به بررسی و تعیین پارامترهای انگیزشی موثر بر نیرویانسانی پرداخته است این تحقیق از نوع توصیفی بوده که به روش میدانی و با استفاده از پرسشنامه به مقایسه اطلاعات فردی در خصوص شاخصهای افزایش انگیزش در صنعت پوشاک پرداخته است.