سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جواد جمالی – دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی )علوم گیاهی( دانشگاه پیام نور واحد اصف
شکوفه انتشاری – عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان
سیدماشااله حسینی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
سیدحسین میرطالبی – عضو کمیته تحقیقات خشکسالی شهرستان اقلید

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر عناصر پتاسیم و روی بر میزان بردباری گیاه ذرت به تنش خشکی، در یک آزمایش مزرعه ای اثر تنش خشکی بر صفات مختلف از جمله عملکرد دانه، وزن صد دانه، محتوای پرولین، پروتئین و کلروفیل،در برگ ذرت مورد بررسی قرار گرفت. این آزمایش در شهرستان بوانات در سال ۹۸۳۱ اجرا شد. تیمارها بر اساس آزمایش کرت های دو بار خورد شده، و در قاب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اعمال شدند. کرت هایاصلی مربوط به تنش خشکی، شامل شاهد و تنش خشکی در مرحله رویشی بود و کرت های فرعی شامل مصرف سولفات پتاسیم، در سطوح ۰ ۱۵۰ و ۳۰۰ کیلوگرم در هکتار و سولفات روی، در سطوح ۰ ۱۵ و ۳۰ کیلوگرم در هکتار، در نظر گرفته شد. نتایج تجزیه آماری، کاهش معنی داری در عملکرد دانه )در سطح احتمال ۹%( و وزن ۱۰۰ دانه )درسطح احتمال ۵%(، و همچنین افزایش معنی داری در محتوای کلروفیل )درسطح احتمال ۵%(، پروتئین )درسطح احتمال ۵%( در شرایط تنش خشکی نشان داد. مصرف سولفات پتاسیم و سولفات روی، مقاومت ذرت را به کاهشعملکرد دانه و وزن ۱۰۰ دانه، در شرایط تنش خشکی، افزایش داد و موجب افزایش محتوای پرولین، پروتئین، کلروفیل در برگ گردید. با توجه به نتایج بدست آمده، مصرف توام ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم و ۳۰ کیلوگرم درهکتار سولفات روی، بیشترین تاثیر را در اغلب پارامترهای مورد بررسی داشت.