سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

علی اصغر رحیمیون – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، دکترای شهرسازی

چکیده:

هویت چیست و از چه عناصری به وجود می آید. آیا شهر ها نیز دارای عناصری هستند که می توان آنها را به عنوان وجوه متمایزکننده و هویت بخش شهرها شناسائی کرد. موضوع این تحقیق شناسائی و طبقه بندی عناصر هویت شهری است موثر در توسعه گردشگری است و به کمک مطالعه موردی در یکی از شهرهای ایران انجام پذیرفته است. استفاده از روشهای توصیفی و اسنادی در مطالعات مفاهیم پایه ای تحقیق در زمینه هویت و عناصر سازنده آن و معیارهای هویت بخش به شهرها بخشی از تحقیق را شامل گردیده.نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهد که شهرها محصول تمدنی انسان ها به شمار رفته که در بستر طبیعت شکل گرفته است و از این رو عناصر سازنده آن را میتوان به دو گروه عناصر طبیعی و انسانی تقسیم کرد که از ترکیب آنها عناصر کالبدی هویت بخش به شهر نیز به وجود آمده و در پایان به تاثیر این عناصر شهری در توسعه گردشگری،تجارت،کشاورزی و بهداشت و امنیت جسمی و روانی شهر وشهروندان پرداخته میشود.این مقاله بخشی از طرح تحقیقاتی نگارنده است که تحت عنوان شناسائی و طبقه بندی عناصر هویت بخش شهر همدان در معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان به انجام رسیده است.