سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدحسام حسین زاده – گروه زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران
سیدحمیدرضا هاشمی – مرکز آموزش عالی امام خمینی کرج، ایران
سیدرضا قریشی خوراسگانی – مرکز آموزش عالی امام خمینی کرج، ایران
علی حسین زاده – مرکز آموزش عالی امام خمینی کرج، ایران

چکیده:

امنیت غذایی مهم ترین وظیفه حاکمیت و یکی از بدیهی ترین حقوق انسان ها در سراسر جهان است از گرسنگی حق اساسی مردم در تمام دنیا است.گرسنگی هم حرمت انسانی را خدشهدار میسازد و هم مانعی در راه پیشرفت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است. اکنون بالغ بر ۰۹۹ میلیون نفر از جمعیت دنیا در سوء تغذیه به سر میبرند و بسیاری از مردم دچار گرسنگی پنهان هستند به همین دلیل امروزه سرمایه گذاری در کشاورزی از اهمیتی بسیار بالا برخوردار است. با توجه به اینکه هر ساله سطح زیر کشت کشاورزی کاهش مییابد بنابراین بهترین راه برای تامین غذا افزایش عملکرد در واحد سطح می باشد و کودها نقش بسیار مهمی در این فرایند دارند. دستیابی به عرضه باثبات مواد غذایی و تأمین مناسب امنیت غذایی جامعه از جمله اولویتهای راهبردی هر کشور است. با کاربرد کودهای شیمیایی و یا تلفیق کودهای شیمیایی و زیستی میتوان عناصر غذایی لازم برای بهبود کمیت و کیفیت محصولات کشاورزی را تامین و از این طریق به امنیت غذایی رسید. امنیت غذایی به تامین مقدار لازم کالری و مقدار عناصر و یا ترکیبات مهم مورد نیاز انسان در محصولات کشاورزی تعریف می شود. در پژوهش حاضر اثرات کودهای شیمیایی و زیستی بر پایداری و بهبود عملکردکمی و کیفی محصولات کشاورزی بررسی شده است. نتایج نشان میدهد همبستگی بالایی بین مصرف کود، مقدار عملکرد و بهبود امنیت غذایی وجود دارد و همچنین ۳۹ درصد بهبود عملکرد غلات مربوط به استفاده از کودها می باشد. بنابراین بهترین روش برای رسیدن به تولید پایدار محصولات کشاورزی و تامین عناصر غذایی مورد نیاز برای فعالیت های روزانه جامعه نیازمند کاربرد تلفیقی کودهای شیمیایی و زیستی هستیم