سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد
عباس هانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
محمدمهدی طهرانی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات آب و خاک تهران
شیوا ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر عناصر روی آهن و بور برخصوصیات زراعی ذرت دانه ای درسال ۱۳۹۰ یک تحقیق مزرعه ای دردانشگاه آزاد اسلامی واحدساوه اجرا شد تیمارهای کودی شاملسه سطح روی ۰و۳و۶ درهزارسولفات روی سه سطح اهن ۰و۳و۶ درهزارسولفات آهن ودو سطح بور۰و۳ درهزار اسید بوریک بصورت فاکتوریل درقالب بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار مقایسه شدهاند تعداددانه دربلال تعداددانه درردیف طول بلال عملکرد دانه وزن هزاردانه عملکرد بیولوژیکی غلظت و محتوای بور روی و آهن درکل اجزای گیاه به تفکیک اندازه گیری شد نتایج نشان داد که درمحلول پاشی سولفات روی بروی تعداددانه دربلال و عملکرد دانه درسطح ۵ درصد اختلاف معنی داری نشان داد درمحلول پاشی عناصر سولفات آهن و اسید بوریک و اثرات متقابل محلول پاشی روی آهن و بور بروی تعداددانه دربلال تعداددانه درردیف طول بلال عملکرد دانه اختلاف معنی داری مشاهده نشد.