سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اکرم قلیچ خان – کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- گرایش بازاریابی گروه مدیریت بازرگانی ، دانشکده علوم انسانی ، واحد علوم و تحقیقات ساوه ، دانشگاه آزاد اسلامی
حمیدرضا سعیدنیا – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

یکی از با ارزش ترین دارایی های هر شرکت نام و نشان تجاری آن شرکت می باشد . هر چه ارزش نام و نشان تجاری در ذهن مصرف کنندگان بیشتر باشد ، شرکت میتواند در سایه آن منافع بیشتری را از مصرفکنندگان کسب کند . نظارت و کنترل مداوم این مفهوم به عنوان یک گام ضروری در مدیریت اثر بخش آن می باشد . در دهه های اخیر بررسی و تحقیق در خصوص نام و نشان تجاری جایگاه ویژه ای را در حوزه های مختلف اعم از دانشگاهی و بازار کسب و کار به خود اختصاص داده است . بسیاری از محققین و مدیران شرکت ها به این نتیجه رسیده اند که با ارزش ترین دارایی یک شرکت برای بهبود بازاریابی، دانش برند سازی است که با سرمایه گذاری در برنامه های بازاریابی صورت می پذیرد و تصویر نام و نشان تجاری را در ذهن مصرف کننده ایجاد می کند. با توجه به این مهم به بررسی عوامل تاثیر گذار بر ارزش برند و تاثیرات آن بر پاسخهای مشتری با یک نگاه جامع که هر دو بعد را در بر دارد احساس نیاز می شود. در این تحقیق قصد داریم که یک مدل بهینه برای شرکت سامسونگ طراحی کرده تا بررسی شود که هم کدام متغیر ها می توانند بیشترین تاثیر را دارا باشند و هم چه اثری بر رفتار و پاسخ مشتری خواهند گذاشت. منظور از انجام این تحقیق معرفی مدل مفهومی تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند و رابطه آن با پاسخ های مشتری است. این پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی بوده و اطلاعات میدانی با ابزار پرسشنامه جمعآوری گردید. جامعه آماری این تحقیق شامل مصرفککندگان محصولات صوتی و تصویری سامسونگ میباشد .حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران در جامعه نامحدود ۳۸۴ مورد ارزیابی گردید و تجزیه و تحلیل دادهها توسط نرم افزارهای آماریspss,lisrel به روش مدلسازی معادلات ساختاری انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد حاکی از وجود رابطه مثبت میان متغیرهای تحقیق و برازش مدل مفهومی تحقیق بوده است.