سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جواد جمالی – دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی گیاهی
شکوفه انتشاری – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نوراصفهان
سیدماشاالله حسینی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
سیدحسین میرطالبی – عضو کمیته تحقیقات خشکسالی اقلید

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر سولفات پتاسیم و سولفات روی برافزایش مقاومت به خشکی درذرت رقم سینگل کراس ۷۰۴ازمایش درشرایط مزرعه درشهرستان بوانات درسال ۸۹ بصورت اسپلیت اسپلیت پلات درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در۳ت کرارانجام شد کرتهای اصلی مربوط به تنش خشکی شاهد و تنش درمرحله رویشی ۷۰روز بعدازکاشت و کرت های فرعی شامل سطوح مختلف سولفات پتاسیم ۰و۱۵۰و۳۰۰ کیلوگرم درهکتار و سطوح مختلف سولفات روی ۰و۱۵و۳۰ کیلوگرم درهکتار بود دراین ازمایش غلظت کلروفیل پرولین پروتئین پتاسیم و روی دربرگ ذرت درشرایط مطلوب رطوبتی و شرایط تنش خشکی مورد بررسی قرارگرفت نتایج آزمایش نشان داد شرایط تنش خشکی مصرف سولفات پتاسیم و سولفات روی ازطریق افزایش میزان جذب عناصر پتاسیم و روی افزایش محتوای پروتئین حفظ کلروفیل برگ و درنتیجه فتوسنتز موثرتر و همچنین با افزایش غلظت پرولین و قندهای احیا کننده دربرگ گیاه استرس اسمزی ناشی ازتنش خشکی را کاهش میدهد و مقاومت گیاه دربرابر تنش خشکی بهبود می بخشد