سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی اسلام و سلامت روان

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدمحمدحسین موسوی نسب – استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان
مینا ارغوانی پیرسلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان
فاطمه مکی – کارشناس روانشناسی عمومی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان

چکیده:

جوامع بشری پس از پیشرفت در تکنولوژی مادی و جدا شدن از ریشه های عمیق دینی، در زمینه مسائل روانی،مشکلات فراوانی را تجربه می کنند. آیین مقدس اسلام که تمام قوانین آن مطابق طبیعت و سرشت انسان است، برایسلامت جسمانی و روانی، اهمیت قائل است و سعی دارد مسائل را به صورت بنیادی حل کرده تا انسانها راحت تر و باآرامش بیشتری زندگی کنند. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر عمل به باورهای مذهب اسلام بر سازگاری روانشناختی(سلامت روان، رضایت از زندگی) دانشجویان انجام شد. از میان جامعه آماری دانشجویان دانشگاه باهنر کرمان، ۱۰۰دانشجو به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب و پرسشنامه های معبد، سلامت روان (GHQ) و رضایت از زندگی(SWLS) روی آنان اجرا شد و افرادی که بیشتر به چهار حوزه اصلی مقیاس معبد، یعنی عمل به واجبات، عمل بهمستحبات، عضویت در گروههای مذهبی و مداخله مذهب در تصمیم گیری و انتخاب عمل می کردند با افرادی که کمتربه این چهار حوزه اصلی عمل می کردند، مقایسه شدند. دادههای این پژوهش با آزمون t مستقل مورد تحلیل قرارگرفت. نتایج پژوهش نشان داد که عمل به باورهای اسلام بر سازگاری روانشناختی (سلامت روان، رضایت از زندگی)افراد تاثیر مثبت و معناداری دارد (P<0/01). سپس ۴ زیر مقیاس سلامت روان، یعنی نشانه های جسمانی، اضطراب،اختلال در کارکرد اجتماعی و افسردگی، بین افراد دو گروه، مقایسه شدند. نتایج نشان داد که عمل به باورهای اسلام بر۴ زیر مقیاس سلامت روان، تاثیر مثبت و معناداری دارد (P<0/01). بدین معنا که افراد مذهبی سلامت روان بهتر ورضایت از زندگی بالاتری نسبت به افراد با درجه اعمال مذهبی کمتر دارند. بنابراین رشد و تقویت اعتقادات و عمل بهباورهای مذهب اسلام باعث سلامت روان بهتر و رضایت از زندگی بیشتر می شود.