سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امید دیانی – هسته پژوهشی تغذیه دام و طیور و استادیار بخش مهندسی علوم دامی دانشگاه ش
پوریا دادور – دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه دام دانشگاه شهید باهنر کرمان
رضا طهماسبی – استادیار بخش مهندسی علوم دامی دانشگاه شهید باهنر کرمان
ملیحه مروت – دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه دام دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

استفاده از باقیمانده های زراعی و باقیمانده های کارخانجات مواد غذایی در تغذیه دام به قدمت استفاده انسان از حیوانات می باشد. از آنجایی که ضایعات مرکبات از ارزش اقتصادی پایینی برخوردار بوده و دور ریختن آن باعث آلودگی محیط زیست می شود لذا می توان از آنها در تغذیه دام استفاده نمود. در این آزمایش از ضایعات میوه پرتقال استفاده گردید و از مخمر ساکارومایسز سرویسیا به منظور عمل آوری و افزایش غلظت مواد مغذی آنها استفاده شد. نتایج نشان داد که عمل آوری تفاله پرتقال با مخمر باعث افزایش معنی داری در محتوای پروتئین خام، دیواره سلولی و دیواره سلولی بدون همی سلولز تفاله پرتقال گردید ( ۰/۰۱ >P ) ولی درصد ماده آلی و عصاره اتری آن کاهش یافت ( ۰/۰۱ >P ). نتایج حاصل از تجزیه پذیری آزمایشگاهی نشان داد که در طی عمل آوری تفاله پرتقال، قابلیت هضم ماده خشک، ماده آلی و همچنین ماده آلی قابل هضم در ماده خشک تغییر معنی داری نداشت. علاوه بر این انرژی قابل متابولیسم نیز تغییر معنی داری نداشت. می توان نتیجه گرفت که عمل آوری تفاله پرتقال با مخمر باعث افزایش بهره وری این محصول می شود.