سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم محمدجعفرپور – مربی، آموزشکده فنی و حرفهای سما، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ممقان، مم
بیت اله اقبالی – دانشیار، دانشگاه صنعتی سهند تبریز، دانشکده مهندسی مواد

چکیده:

ساختار ریزدانه باعث بهتر شدن خواص مکانیکی فولاد زنگ نزن دوپلکس میشود. معمولا ریزی دانه در مواد ریختگی بافرایندهای ترمومکانیکی مناسب به دست میآید. در پژوهش حاضر هدف بررسی تأثیر پارامترهای فرایند ترمومکانیکی ازقبیل کرنش، دمای آنیل بر ریزساختار و خواص مکانیکی فولاد زنگنزن دوپلکس میباشد. لذا فولاد زنگنزن دوپلکس ریختگی بعد از آنیل محلولی به میزان ۹۰ درصد نورد سرد شد و سپس نمونههایی از آن در سه دمای ۸۰۰و۸۵۰و۹۰۰ به مدت زمان ۲۰ دقیقه عملیات حرارتی شده و متعاقباً در آب سرد شدند. برای بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی ازمیکروسکوپ نوری، پراش اشعهXآزمایش کشش و سختیسنجی استفاده شد. نتایج بررسیها نشان میدهد که استحکام کششی نمونههای ترمومکانیکی شده در مقایسه با نمونههای ریختگی به طور قابل ملاحظهای افزایش یافته است. همچنین دیده میشود در جریان آنیل، فاز آستنیت کار سرد شده دچار تبلور مجدد استاتیکی شده است زیرا دانههای آستنیت انرژی بیشتری در خود ذخیره کردهاند و مستعد جوانهزنی و تبلور مجدد میباشند