سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عیسی جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
حمید نیک نهاد – استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگا

چکیده:

به منظور احیاء اراضی تخریب شده و کاهش خسارات ناشی از فزسایش در منطقه دشت کالپوش اقدام به تاغ کاری شده است. در این تحقیق به منظور ارزیابی اثرات تاغ کاری بر خصوصیات خاک انجام شد. به دین منظور ابتدا ۳ تیمار زیر تاغ، بین تاغ و منطقه شاهدتعیین شده و در هر تیمار ۵ نمونه خاک بر داشت گردید. در هر منطقه کلید خصوصیات خاک از قبیل بافت، رطوبت اشباع، ماده آلی، هدایت الکتریکی و اسیدیته اندازه گیری شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات خاک ۳ تیمار از تجزیه واریانس استفاده گردید. نتایج نشان گر افزایش منی داری Ec زیرتاغ در قیاس با بین تاغ و شاهد و نیز افزایش معنی دار Ph زیرتاغ و بین تاغ در قیاس با شاهد می باشد. سایر خصوصیات مورد مطالعه تفاوت معنی داری در تیمارهای مختلف نشان نداد.