سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی عملیات حرارتی مواد

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن بهزادی – اصفهان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد ، دانشکده مواد )دانشجوی کارشناس
کیوان رئیسی – اصفهان ، دانشگاه صنعتی اصفهان ، دانشکده مواد )عضو هیئت علمی(
احمد ساعتچی – اصفهان ، دانشگاه صنعتی اصفهان ، دانشکده مواد )عضو هیئت علمی(

چکیده:

پوشش های نیکل- فسفر بدلیل مقاومت به خوردگی و سایش خوب دارای اهمیتت بستزایی متی باشتند . در ایتن تحقیق پوشش حاوی ۱ درصد فسفر بر روی فولاد کربنی CK45 به روش الکتترول اعمتام متی شتود . ابتتدا آماده سازی سطح بر روی نمونه ها انجام شد و سپ پوشش در کوره اتمسفر محافظ گاز آرگون مورد عملیات حرارتی قرار گرفت. توسط آنالیز XRD نشان داده شد که ساختار پوشش در اثر عملیات حرارتی از آمورف به کریستالی تبدیل شده است.توستط میکروستکوا الکترونتی روبشتی از ستطح پوشتش عکت بترداری و آنتالیز EDAX صورت گرفت. توسط آزمون های پلاریزاسیون تافل و سیکلی خواص مقاومت به ختوردگی پوشتش بررسی گشت و آزمون میکروهاردن جهت ارزیابی سختی پوشش بکار گرفته شد. نتایج نشان داد کته پوشتش های با فسفر بالا توسط عملیات حرارتی از خواص ویژه ای برخوردار می شوند