سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد یونسی – دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود – گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی
محمد ابراهیم قاضی – دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود – شاهرود
مرتضی ایزدی فرد – دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود – شاهرود
فرهاد اسمعیلی قدسی – گروه فیزیگ دانشگاه گیلان- آزمایشگاه تحقیقاتی ماده چگال سل- ژل

چکیده:

در این تحقیق تاثیر دمای عملیات حرارتی بازپخت بر خواص اپتیکی و ساختاری نانو فیلم های ۰٫۰۵ ۰ Zn0.95Mn هیه شده ب ه روش سل- ژل مورد بررسی قرار گرفته است PH متری محیطی نشان می دهد که محیط سلی تقریبآ قلیائی با ویسکوزیته mPa.s 3/3 است. طیف XRD اولآ نشان می دهد که ساختار بلوری در دمای بازپخت بالا شکل می گیرد و ثانیآ، نانو فیلم ها چند بلوری هستند. طیف ترا گسیل نانو فیلم ها، اندازگیری شده بوسیله طیف سنج UV-Visible نشان می دهد که افزایش دمای بازپخت، باعث کاهش درصد طیف تراگسیل شده و در نتیجه ضریب شکست و ضریب میرائی را افزایش می د هد . با استفاده از رابطه کوشی در لایه های نازک و تئوری چامبلیرون ضخامت، ضریب شکست و ضریب میرائی محاسبه شده است . نتایج بدست آمده نشان می دهد که افزایش دمای بازپخت باعث افزایش به هم پکیدگی و کاهش گاف انرژی نانو فیلم ها می شود.