سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محبوبه رحمانی خلیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی
فرشاد کیانی – اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
اسماعیل دردی پور –
محمدرضا پارسامهر – کارشناس ارشد آبخیزداری

چکیده:

از آنجایی که نیاز روزافزون جامعه به مواد غذایی را نمی توان با افزایش سطح زیرکشت پاسخ داد توجه به مقوله افزایش راندمان درواحد سطح و بیشینه کردن قدرت تولیدی نهاده ها امری ضروری است دراین میان گرایش جهانی به سوی روشها و تکنولوژی هایی استکه با رویکرد حفاظت از محیط زیست بتوانند از حداکثر پتانسیل نهاده های تولید استفاده کنند یکی از این تکنولوژی های مورد بحث تراس بندی است تراس بندی یکی از راه هیا کنترل فرسایش خاک توسط عملیات مهندسی است فرسایش خاک یک پدیده طبیعی و عمومی است که بعنوان یکی از مهمترین آسیب های طبیعی برای زمین های کشاورزی به شمار می رود فرسایش خاک های زراعی درنتیجه اعمال روشهای نامطلوب کشاورزی بوجود می آید خواص مناسب فیزیکی و شیمیایی خاک کمک موثری درمدیریت پایدار و کاربری صحیح از اراضی درامرحفاظت خاک و کنترل فرسایش به شمار میرود.