سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زهرا احمدی – استادیار دانشگاه هنر تهران

چکیده:

بکارگیری رنگزاهای طبیعی رنگهایی با ثبات و نرم روی کالا ایجاد می نمایند که درنظر مشاهده کننده بسیار زیبا جلوه می نماید رنگزاهای طبیعی ازجمله روناس به دلیل اینکه اجزای شیمیایی متفاوتیدرساختارشان وجوددارد بنابراین درمقابل مواد شیمیایی با عملیات شیمیایی مختلف نتایج یکسانی را نشان نمیدهند که این رفتار به تاثیر هریک از موادو شرایط براجزای موجود دررنگزا میب اشد از این رو دراین مقاله عملیات پیش دندانه و رنگرزی روی نخهای پشمی با رنگزای گیاهی روناس اردکان که بهعنوان نمونه خوب روناس ایران شناخته شده است انجام شد تا پس از عملیات رنگرزی نخهای رنگ شده درشرایط متفاوتی قرارگرفته و تغییرات درویژگیهای آنها مطالعه شود عملیات بعدی که روی نخهای رنگرزی شده انجام گرفت مطابق با عملیاتی است کهدرکارگاه های سنتی رنگرزی و قالی شویی روی فرش دست باف انجام می شود تاثیر عملیات بعدی روی ویژگیهای نخ های رنگ شده نظیر ثباتهای نوری سایشی وشستشویی انجام گرفت