سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

احد حبیب زاده – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
محمد خانی – مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
مسعود گودرزی – مربی پژوهشی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور
محمدابراهیم صادق زاده – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

چکیده:

طرحهای ذخیره نزولات آسم انی و حفاظت خاک و آب گامی در جهت توسعه پایدار کشاورزی و حفاظت از منابع طبیعی برای نسل های حاضر و آینده می باشد . در طرح حاضر عملیات مختلف آبخیزداری مانند پیتینگ ( چاله ) ، ریپینگ ( شخم عمیق ) و کنتورفارو ( شیار ) با هم مقایسه و از کرت های آزمایشی جهت اجرای طرح استفاده و مناسب ترین عملیات پیشنهاد شده است . این طرح به روش بلوک های کامل تصادفی با هشت تیمار در سه تکرار به اجرا در آمده ، کرت ها به ابعاد ۸ متر در ۴۰ متر در شیب حدود %۶ در نظر گرفته شده است و طی آن دو صفت رواناب و
رسوب در داخل این تیمارها بررسی گردیده است . جهت اندازه گیری رسوب و رواناب چاله های نمونه برداری به عمق ۱۶۰ سانتی متر در انتهای کرت ها حفر گردید . نتایج حاصله نشان میدهد که در مدت سه ساله آماربرداری طرح در کرت های فاقد عملیات آبخیزداری میزان رسوب و رواناب بیشتری جمع آوری شده است به طوری که بیش ترین مقدار رواناب با ۲۸/۰۴ لیتر مربوط به تیمار شاهد و کمترین آن با ۱۰/۸۸ لیتر مربوط به تیمار فارو می باشد . همچنین بیشترین مقدار رسوب با ۳/۲۹ گرم در لیتر مربوط به تیمار شاهد و کمترین آن با /۸۸ گرم در لیتر مربوط به تیمار
فارو است .