سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حسن ذوقی – دکترای برنامه ریزی حمل و نقل، دانشگاه علم و صنعت ایران
کامران رحیم اف – دکترای برنامه ریزی حمل و نقل، دانشگاه علم و صنعت ایران
عبدالصادق بقال نژاد – کارشناس ارشد راه و ترابری

چکیده:

وجود کاربری های مختلف از جمله مسکونی، خدماتی ، تولیدی و صنعتی حاشیه راه ها باعث بوجود آمدن تعداد زیادی تقاطع با راههای برون شهری گردیده است. این محلهای دسترسی معمولا در نقاطمسکونی یا اقتصادی دارای تراکم بیشتری بوده و از آنجا که ساماندهی مناسبی ندارند، معمولا بستر تصادفات متعدد در محل را فراهم می سازد. لذا در راستای اهداف این تحقیق پارامتر های موثر بر ایمنی راه های برون شهری ناشی از تراکم مناطق مسکونی و تجاری حاشیه راه شناسایی و با ارائه مدلهای رگرسیون(خطی، نمایی، پواسون) و تجزیه و تحلیل های آماری به تعیین نقشهر یک از پارامتر های دخیل و مرتبط پرداخته می شود. از مهمترین نتایج تحقیق این است که تراکم این مناطق در حاشیه راه رابطه بسیار موثری با تصادفات بوقوع پیوسته در محورهای مورد مطالعه داشته که منجر بهافزایش تعداد نقاط برخورد با راه و کاهش ایمنی راه گردیده است. لذا عملکرد بهینه تقاطع های همسطح، برنامه ریزی در خصوص احداث تاسیسات، املاک، مجموعه های مسکونی، مراکز صنعتی،کشاورزی حاشیه راه و تامین دسترسی مورد نیاز آنها، نحوه کنترل، مدیریت، نظارت بر آنها، گامی موثر در زمینه کاهشنقاط پرحادثه، ایمن سازی و افزایشمطلوبیت سفر در راههای کشور خواهد بود.