سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسن ذوقی – دکترای برنامه ریزی حمل و نقل،دانشگاه علم و صنعتایران، عضو هیئت علمی
عبدالصادق بقال نژاد – کارشناسارشد راه و ترابری، دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشگاه آزاد اسلا

چکیده:

توسعه پایدار، حمل و نقل سریع و ایمن نیز همانند سایر ابعاد زندگی بشر، هنگامی تبلور پیدا می کند که به صورت نظام مند و براساس منطق علمی پایه ریزی شده باشد، در این فرآیند علمی و نظام مند است که نقش و جایگاه علوم حمل ونقل در توسعه پایدار و اقتصاد جوامع تجلی می یابد. آمار اینگونه بیان می کند که اکثر تصادفات شهری در محل تقاطع های همسطح و دسترسی ها رخ داده اند، که معمولا عدم احقاق شرایط لازم طراحی، عملکردی و کنترلی، این مکان ها را به نقاطی پر حادثه مبدل ساخته است. لذا با انجام تجزیه و تحلیل های آماری و شناسایی عوامل موثر در وقوع تصادفاتناشی از وجود تقاطع ها و دسترسی های موجود در سطح معابر شهری و بررسی و آنالیز مشخصات هندسی معابر مورد مطالعه و تکنیکهای مدیریتدسترسی بکار گیری شده به ارائه مدلی برای تجزیه و تحلیل ایمنی در برخی از مقاطع پر حادثه بخشی از شهر تهران پرداخته شده استکه نتیجتاً مطالعات صورت گرفته نشان می دهد که عواملی همچون نوع دسترسی، حجم حرکات به ویژه گردش به چپ ها، میانه ها، بریدگی ها، محل دسترسی، زاویه ورود فرعی به اصلی، جزیره ها، روشنایی و کنترل سرعت چگونه بر روی نرخ و یا شدت تصادفات تأثیر می گذارند.