سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد کاظمی – کارشناس ارشد عمران سازه های هیدرولیکی
ویدا آتشی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های ابی
جواد احدیان –

چکیده:

آبشستگی پدیده ای طبیعی است که دراثرعبور جریان آب از روی مواد دانه ای بوجود می اید درتحقیق حاضر با توجه به داده های موجود اثرتغییرات عمق پایاب برحداکثر عمق آبشستگی برسری شد نتایج نشان داد که درمقادیر کم عمق پایاب با افزایش عمق پایاب حداکثر عمق آبشستگی افزایش می یابد تاثیر تغییرات عمق پایاب برحداکثر عمق ابشستگی درشرایطی که عدد فرود پایه ی مصالح کم Fr<3 بسیار کم می باشد ولی با افزیاش عدد فرود مصالح تاثیر آن بیشتر می شود.