سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

یعقوب کرمی – مربی پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان
یعقوب حسینی – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان
رمضان رضازاده – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان

چکیده:

آزمایش بررسی سیستم آبیاری و مطالعه آب مورد نیاز خرما رقم هلیلی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی بصورت اسپلیت پلات با دو فاکتور روش آبیاری در دو سطح (سطحی و قطره ای) بعنوان پلات اصلی و فاکتور عمق آب آبیاری در دو سطح (۷۵% و ۱۰۰% تبخیر از تشت کلاس A) بعنوان پلات فرعی، جمعاً ۴ تیمار در سه تکرار، دو درخت به ازای هر تیمار مجموعا بر روی ۲۴ اصله نخل هلیلی شش ساله بفواصل ۸×۸ متر بمدت ۴ سال در ایستگاه تحقیقات کشاورزی میناب با مختصات جغرافیایی ۲۷ درجه شمالی و ۲۴ درجه و ۵۶ دقیقه طول شرقی با ارتفاع ۱۵ متر از سطح دریا و متوسط بارندگی سالانه ۲۲۸/۱ میلیمتر در خاکی با بافت لوم سیلتی به اجرا درآمد. نتایج بررسیها نشان داد که اگر چه فاکتور عمق آب آبیاری تاثیر معنیداری بر عملکرد محصول نداشت، اما فاکتور روش آبیاری بر عملکرد محصول تاثیر معنیدار داشت. عمق آب، نوع سیستم آبیاری و اثرات متقابل آنها تاثیر معنیداری بر قند کل میوه، نسبت گوشت به هسته و درصد ماده خشک نداشت، اما تاثیر آن بردرصد کل مواد جامد محلول معنی- دار بود. اگر چه هیچکدام از دو فاکتور روش و عمق آب آبیاری به تنهایی تاثیری بر متوسط وزن دانه میوه نداشت، اما تاثیر متقابل آنها بر متوسط وزن دانه معنیدار شد. در میناب در شرایطی مشابه محل مورد آزمایش می توان با مصرف ۱۲۷۹۷/۷۲ متر مکعب آب در هکتار به روش سطحی با ۴۸ بار آبیاری به عملکرد اقتصادی ۸۵۱۵ کیلوگرم در هکتار دست یافت،که از اعمال تیمار ۷۵% سطحی نتیجه شده است.