سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هانیه مرادبیگی – ارومیه، دانشگاه ارومیه، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی
جلیل خارا –

چکیده:

یکی از روش های کنترل علف های هرز مزارع آفتابگردان، استفاده از سموم علف کش بویژه تریفلورالین است. این تحقیق به مطالعه تأثیر تریفلورالین بر ویژگیهای مورفولوژیکی و رشد ریشه و اندام هوایی و محتوای کلروفیل در گیاهان آفتابگردانتلقیح شده با قارچ میکوریزا و گیاهان غیر میکوریزایی، تحت شرایط گلخانه ای پرداخته است. آزمایش با ۶ سطح غلظت تریفلورالینppm)0،۵،۱۰،۱۵،۲۰،۲۵ ) در سه تکرار انجام گرفت. نتایج بدست آمده در گیاهان ۵ هفته ای نشان می دهد که با افزایش غلظت علفکش طول ریشه، ساقه و وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه کاهش یافته است. ممانعت از رشد در گیاهان میکوریزایی نیز مشاهده می شود ولی نسبت به گیاهان غیر میکوریزایی کمتر می باشد. زرد شدگی، پیچیدگی وعدم تقارن برگها و بافت مردگی حاشیه برگ ها هم در گیاهان میکوریزایی و هم در گیاهان غیر میکوریزایی مشاهده شد. کاربرد علفکش باعث مهار رشد ریشه های جانبی و گرزی شکل شدن ریشه ها می شود. غلظت های متوسط علفکش محتوای کلروفیلa, b را افزایش می دهد ولی با افزایش غلظت علفکش میزان رنگیزه ها کاهش می یابد. بر طبق این نتایج، پیشنهاد میشود که قارچ میکوریزای آربوسکولار می تواند به کاهش اثر فیتوتوکسیک در گیاهان آفتابگردان کمک کند