سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

فرهاد مهاجری – اعضا هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
محمدرحیم اوجی –
طاهره اوجی – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه باعلفهای هرز دانشگاه آزاد فسا

چکیده:

به منظور بررسی رشد کلزا رقم هایولا در قالب با علف هرز خردل وحشی در مقادیر مختلف کود نیتروژن در سال زراعی ۹۰-۸۹ آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در قطعه زمینی در شهرستان کوار اجرا گردید تیمارها شامل میزان نیتروژن در چهار سطح ۳۶۰ ، ۲۷۰ و ۱۸۰ و ۴۵۰ کیلوگرم دره کتار و تراکم علف هرز خردل وحشی در پنج سطح ۵۰۰ ، ۱۰ و ۲۰ و ۴۰ بوته در متر مربع بود نتایج نشان داد که با افزایش تراکم علف هرز خردل وحشی سرعت رشد میزان ماده خ شک و شاخص سطح برگ کلزا کاهش پیدا کرد بصورتی که کمترین سرعت رشد در تراکم ۴۰ بوته خردل وحشی درمتر مربع در ۱۸۰ کیلوگرم درهکتار نیتروژن حاصل شد.