سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عبدالحسین ابوطالبی – استادیار
محمدجواد محمدی – کارشناس ارشد گروه باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

چکیده:

با توجه به اثرات زیانبار باقیمانده سموم بر محیط زیست و مصرفکنندگان، این پژوهش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی روی میوه نارنگی کینو که پس از ایجاد زخم با مخلوط اسپور کپکهای سبز و آبی مایهکوبی شده بودند در دو شرایط انبار سرد و معمولی صورت گرفت. از غلظتهای ۵۰۰ و ۷۵۰ میلیگرم در لیتر عصاره نعنا، رزماری، آویشن، زنیان، زیره سبز و رازیانه بعنوان تیمار استفاده گردید و پس از ۴ ماه، اثر تیمارها و نوع انبار بر درصد پوسیدگی، کل مواد جامد محلول، اسیدکل و تغییرات ویتامین ث بررسی شد. براساس نتایج درصد کاهش وزن و درصد پوسیدگی در انبار سرد با اختلاف معنیدار کمتر از انبار معمولی بود و فاکتورهای کیفی اندازه گیری شده در انبار سرد با اختلاف معنیدار بالاتر از انبار معمولی قرار داشت. عصارههای بکار رفته نسبت به شاهد همگی در کنترل درصد ضایعات و ثبات کیفیت میوه مؤثر بودند لیکن بیشترین تاثیر با اختلاف معنیدار مربوط به عصاره زنیان و نعنا در غلظت ۷۵۰ میلیگرم در لیتر بود. برایناساس میتوان استفاده از عصاره نعنا و زنیان را جهت مدیریت ضایعات پس ازبرداشت نارنگی کینو امیدبخش دانست