سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه پورحاجی – دانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه آزاد، سبزوار
مهدی کریمی – استادیار-عضو هیت علمی و مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
حمید توکلی پور – استادیار-عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
زهرا شیخ الاسلامی – استادیار-عضو هیت علمی و مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده:

ذخایر آنتی اکسیدانی نقش موثری در کاهش اختلالات ناشی از افزایش تولید رادیکالهای آزاد ایفا میکنند . در این پژوهش تاثیر آنتی اکسیدان طبیعی چای سبز به تنهای و توام با اسید آسکوربیک بر خواص شیمیایی و حسی کی پردازد.ابتدا عصاره آبی چای سبز استخراج گردید سپس در ۴ سطح ۱۰۰،۱۵۰،۲۰۰،۰,۴ppm سطح اسیدآسکوربیک(آسکوربیک( ۰،۱۰۰،۱۵۰,۵ به فرمولاسیون دونات اضافه گردید .در فرموله از روغن فاقد آنتی اکسیدان استفاده گردید. کرد.تاثیر همزمان چای سبز و اسید آسکوربیک بر اندیس پراکسید تفاوت معنی دارp<0,05 ایجاد نمود.باافزایش در صد چای سبز و اسید آسکوربیک تفاوت معنی دار(p<0,05 ببن نمونه آنتی اکسیدان سنتزی و تیمار شاهد نگردید. با توجه به بررسی های انجام شده و نتایج بدست آمده از آنالیز آماری مشخص گردید . چای سبز واسید آسکوربیک دارای اثر سینرژیستی می باشند