سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عبدالحسین ابوطالبی – استادیار گروه باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی جهرم
فرشته جان پرور – دانشآموخته کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی جهرم

چکیده:

این پژوهش به منظور بررسی خاصیت قارچکشی عصاره نعنا و اوکالیپتوس در قالب طرح کاملا تصادفی با ۷ تیمار و ۴ تکرار برای هرتیمار صورت گرفت. بدین منظور میوههای پرتقال رقم واشینگتن ناول پس از زخم زنی و مایه کوبی با مخلوط اسپور کپکهای سبز و آبی به مدت ۵ دقیقه درآب مقطر(شاهد)، عصاره نعنا و عصاره اوکالیپتوس هرکدام به غلظتهای ۱۵۰ ، ۳۰۰ و ۴۵۰ میلیگرم در لیتر غوطهور و سپس در کیسههای پلیاتیلنی نازک بصورت تکی بستهبندی و به مدت ۹۰ روز در انبار معمولی(دمای ۲۵ – ۲۰ درجه سانتیگراد و رطوبت حودود ۷۵ درصد) نگهداری گردید. در پایان آزمایش درصد پوسیدگی، کاهش وزن، ویتامین ث، کل مواد جامد محلول و پیاچ اندازه- گیری شد. براساس نتایج عصاره هر دو گیاه بر کاهش درصد پوسیدگی و جلوگیری از کاهش وزن نسبت به شاهد تاثیر معنیدار داشتند و با افزایش غلظت عصاره این تاثیر بیشتر بود. به غیر از پیاچ، سایر صفات تحت تاثیر غلظت عصاره مصرفی قرار گرفت. بین عصاره نعنا و عصاره اوکالیپتوس در بیشتر صفات اندازه گیری شده اختلاف معنیدار مشاهده نگردید