سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهسا دهقانی – دانشج
کمال احمدی – عضو هیات علمی بخش گیاهپزشکی- دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرما

چکیده:

سفید بالک یکی از آفات مهم سبزیجات و صیفی جات در سراسر جهان است. حشره کش های مصنوع ی متداول سبب ایجاد مقاومت و طغیان این آفت گردیده است. گیاهان توسط تولید ترکیبات شیمیایی از این ترکیبات جهت دفاع در مقابل گیاهخواران استفاده می کنند. اثرات مخرب حشره کش های مصنوعی روی انسان و محیط زیست منجر به ورود ترکیبات گیاهی فراوانی جهت کنترل آفات به عنوان جایگزینی برای آفت کش ها ی مصنوع ی شده است . تاث یر گیاه سنجد تلخ روی مراحل مختلف زیستی سفید بالک در شرایط آزمایشگاهی مورد بررس ی قرار گرفت . قطعات ی از برگ لوبیا واجد تخم، پوره وپوپاریوم سفید بالک به صورت مجزا روی سطح آگار ژل در داخل پتری دیش هایی به قطر ۵ سانتی متر قرار داده شد. در مراحل مختلف آزمایش، برگ های لوبیا با عصاره متانولی سنجد تلخ با غلظت ۸۰ میل ی گرم بر میلی لیتر به صورت همگن سم پاشی شدند. در حالیکه در شاهد از آب استفاده شد. نتایج نشان داد که عصاره گیاهی روی طول دوران جنینی تاثیری ندارد. در مقابل تلفات تخم به طور معنی داری بعد از ت یمار شدن با عصاره متانولی افزایش می یابد۳۰/۸ درصد). تلفات مرحله پورگی سفید بالک در مقایسه با شاهد اختلاف معن ی داری را نشان داد. این عصاره روی مرحله پورگی با ۸۵ درصد تلفات بیشترین تاثیر را داشت