سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

موسی جمالی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات
محمدامین زارع – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات
فهیمه شکرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات
علیرضا پیرزاد – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه ارومیه

چکیده:

برای بررسی اثر دگر اسیبی تلخه روی رشدگیاه چه خرفه آزمایشی بصورت فاکتوریل برپایه ی بلوک های کامل تصادفی دردانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه در ۵ تکرار اجرا شد دراین آزمایش تاثیر غلظتهای مختلف عصاره آبی ۵ ، ۱۰ و ۱۵ و ۲۰ د رصد و شاهد حاصل از بخشهای مختلف گیاه تلخه شامل شاخ و برگ ، گل و ریشه روی جوانه زنی و رشد گیاه چه خرفه مورد بررسی قرارگرفت. نتایج داده ها نشان داد که اثر نوع عصاره آبی برروی طول گیاه چه و اثر غلظت عصاره برروی طول ساقه چه طول ریشه چه وطول گیاه چه و اثرمتقابل بین منشا عصاره و غلظت عصاره روی نسبت طول ریشه چه به ساقه چه وزن تر گیاه چه وزن خشک گیاه چه و درصد جوانه زدن معنی دار شد. مقایسه میانگین ها نشان داد که بیشترین طول ریشه چه ۳٫۵۵ سانتی متر طول ساقه چه ۴٫۶۵ سانتی متر و طول گیاه چه ۸٫۲۰ سانتی متر مربوط به تیمار شاهد بود که با افزایش غلظت عصاره کاهش معنی داری در طول ریشه چه و طول گیاه چه مشاهده شد.