سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدامین زارع – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات
موسی جمالی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات
فهیمه شکرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات
علیرضا پیرزاد – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه ارومیه

چکیده:

برای بررسی اثر آللوپاتی تلخه روی رشد تاج خروس آزمایشی بصورت فاکتوریل برپایه ی بلوک های کامل تصادفی دردانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه در ۵ تکرار اجرا شد دراین آزمایش تاثیر غلظتهای مختلف عصاره آبی ۵ ، ۱۰ و ۱۵ و ۲۰ د رصد و شاهد حاصل از بخشهای مختلف گیاه تلخه شامل شاخ و برگ ، گل و ریشه روی جوانه زنی و رشد گیاه چه تاج خروس مورد بررسی قرارگرفت. تجزیه نشان داد که اثر نوع عصاره روی طول ساقه چه و غلظت عصاره روی طول ساقه چه و طول گیاه چه معنی دار شد. اثر متقابل بین نوع و غلظت عصاره برای درصد سبز شن طول ریشه چه و نسبت طول ریشه چه به ساقه چه وزن تر وخشک گیاه چه معنی دار شد