سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی جعفری ندوشن – عضو هیات علمی و کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد
مهدی شمس زاده – عضو هیات علمی و کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد
محمدامین سمیع – عضو هیات علمی و دانشجوی کارشناس ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه ولی عصر ر
مرضیه خلیلی – عضو هیات علمی و دانشجوی کارشناس ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه ولی عصر ر

چکیده:

استفاده از دورکننده ها می تواند در کنترل تلفیقی کرم گلوکاه انارEctomyelois ceratoniae Zell نقش داشته باشد. یکی از دورکننده های طبیعی در دست بررسی در باغات انار عصاره انغوزه است . به منظور تعیین تاثیر عصاره انغوزه بر میزان پارازیتیسم و تلفات زنبورTrichogramma brassicae آزمایشاتی در شرایط آزمایشگاهی(حرارت۲±۲۸ رطوبت ۵±۵۵درصد و روشنایی به تاریکی ۸:۱۶ ساعت ) با یک تیمار ۳ در هزار انغوزه و شاهد در ۴ تکرار و هر تکرار ۱۸ عدد تخم در سه آزمایش جداگانه انجام شد . تخم های ۲۴ ساعته کرم گلوگاه انار به مدت ۱۰ ثانیه در محلول ۳ درهزار انغوزه غوطه ور، سپس در اختیار یک زنبور ماده گرسنه قرار گرفت بعلاوه تعداد ۴۰ عدد تخم پارازیته شده در ۴ تکرار در در محلول انغوزه غوطه ور شده، پس از ۳ روز تعداد زنبورهای خارج شده ازآن ها یاداشت شدند. تجزیه و تحلیل آماری نشان میدهد که بین درصد تخ مهای پارازیت شده در تیمار و شاهد ۳۹٫۷۷ P=.0081 اختلاف معنی دار و بین درصد خروج زنبورهای نر P=.0.3099)،F = 1.49 و ماده از تخم های پارازیتهF= 0.46 P= 0.1459 اختلاف معن یدار نیست. ولی در خارج شدن لارو کر مگلوگاه انارP=0.0056)،F =51 اختلاف معنی دار است تمام تخم های پارازیت شده تفریخ شده و زنبور از آن ها خارج شده است . این نتایج نشان می دهد که انغوزه نه تنها باعث فرار زنبور پارازیتویید و کاهش پارازیتیسم نم یشود بلکه در تحریک آنها نیز موثر، در تفریخ تخ مهای پارازیته شده نیز اثر منفی ندارد