سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سمیه زلقی – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علف های هرز دانشگاه آزاد اسل
روزبه فرهودی – هیات علمی دانشکده کشاورزی و علوم آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
ناظر آریان نیا – هیات علمی دانشکده کشاورزی و علوم آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

و ۱۰۰ درصد) بر جوانه زنی، ،۵۰ ، این تحقیق جهت بررسی تاثیر دگرآسیبی عصاره آبی اندام هوایی آفتابگردان با غلظت ( ۲۵ آمیلاز گیاهچه های ارزن و سورگوم به صورت دو آزمایش جداگانه در -α رشد گیاهچه، فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت و قالب طرح کاملا تصادفی در چهار تکرار در بهار ۱۳۹۰ در آزمایشگاه بیوتکنولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر انجام شد. نتایج نشان دادند که افزایش غلظت عصاره آبی آفتابگردان سبب کاهش درصد جوانه زنی، وزن تر گیاهچه، فعالیت آنزیم های پراکسیداز و آلفا آمیلاز در ارزن وحشی و سورگوم شد. عصاره آبی آفتابگردان همچنین سبب افزایش غلظت مالون دی آلدهید در بافت گیاهچه گیاهان هدف شد. در بالاترین سطح غلظت عصاره آبی آفتابگردان بیشترین میزان تخریب غشا سلولی و کمترین وزن تر یاهچه و فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز در سورگوم مشاهده شد.