سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عرفان منصوریان – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
رضا صدر آبادی حقیقی – دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
سید محسن نبوی کلات – استادیار گروه دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر عصار آبی لوبیا چشم بلبلی بر روی خصوصیات جوانه زنی کلزا آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار در آزمایشگاه تکنولوژی بذر دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد در سال ۱۳۸۹ انجام شد. تیمارها شامل عصاره لوبیا چشم بلبلی در هفت سطح ( شاهد ، ۵۰% ریشه، ۵۰% ساقه، ۵۰% کل اندام های گیاهی، ۱۰۰% ساقه، ۱۰۰% ریشه، ۱۰۰% کل اندام های گیاهی) و ارقام کلزا در سه سطح ( آکاپی، هایوکا، مدونا) بود. نتایج آزمایش نشان داد با افزایش غلظت عصاره لوبیا چشم بلبلی، درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه، طول ساقه چه کاهش یافت. عصاره آبی در غلظت های ۵۰% ساقه، ۵۰% کل اندام های گیاهی و ۱۰۰% کل اندام های گیاهی بیشترین کاهش را درصفات اندازه گیری شده نشان دادند. رقم آکاپی در تیمار شاهد و ۱۰۰% کل اندام های گیاهی از نظر جوانه زنی مشابه ارقام هایولا و مدونا بود اما در غلظت ۵۰% کل اندام های گیاهی، رقم اکاپی نسبت به سایر ارقام از درصد جوانه زنی بالاتری برخوردار بود. این نتایج نشان می دهد ارقام می توانند واکنش متفاوتی نسبت به اثرات آلیلوپاتیک لوبیا چشم بلبلی از خود نشان دهند.