سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

لیلا دژآلون – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رامین رحمانی – دانشیار دانشگاه گرگان

چکیده:

عرصه های باز جنگلی و شرایط بوجود آمده در درون عرصه ها از جمله مسائلی است که درروند تنوع زیستی جوامع گیاهی کف جنگل از اهمیت ویژه ای برخوردار است دراین تحقیق به منظور بررسی اثر عرصه های باز جنگلی برتنوع زیستی گیاهان زیراشکوب در پارسل شاهد سری یک جنگل شصت کلاته ۳۰ حفره و به ازای هر حفره یک نقطه در عرصه های دارای تاج پوشش انتخاب شد آماربرداری با پیاده کردن میکروپلات های مربعی شکل به ابعاد ۲×۲متر بصورت پیوسته و در دو جهت عمود برهم شمال – جنوب و شرق – غرب در سطح حفره و عرصه های دارای تاج پوشش صورت گرفت و درهر میکروپلات درصدپوشش کلیه گونه های گیاهی یادداشت شد به منظور بررسی تنوع گیاهی شاخصهای تنوع با استفاده از نرم افزار Ecological Methodology محاسبه شد سپس میانگین شاخصها در سطح حفره و عرصه های دارای تاج پوشش محاسبه و به منظور مقایسه میانگین ها از آزمون t-tes t جفتی استفاده گردید. به منظور تعیین و مطالعه گرو های اکولوژیک گیاهی اطلاعات پوشش گیاهی مربوط به قطعات نمونه با استفاده از نرم افزار TWINSPAN مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت و پس از تعیین گرو ههای اکولوژیک از آزمون مقایسات چند دامنه ای دانکن جهت بررسی تفاوت معنی دار در بین گره ها استفاده گردید. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها نشان داد که بین گرو ههای اکولوژیک از نظر ش اخص های تنوع بجز شاخصهای هیل و سیمپسون اختلاف معنی داری وجود دارد.