سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی مشایخی راد – دانشجوی دکتری مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تح
حسین شیخ اسدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی الکترونیک دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعت
حسین باخدا – مربی و بورسیه ی دکتری گروه مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی وا

چکیده:

موتورهای الکتریکی سهم بسزایی در مصرف انرژی الکتریکی در بخشصنعت دارند و بنابراین مدیریت مصرف انرژی آن ها گامی مهم در جهت کاهشتلفات و تقاضای انرژی و در نتیجه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای واثرات سوء زیست محیطی محسوب می گردد. این تحقیق با استفاده از سوابقتحقیقی مربوط به رابطه ی بین مصرف انرژی با اندازه، بازده و سرعتموتورها، به مقوله مدیریت انرژی موتورهای الکتریکی و پتانسیل های صرفهجویی آن ها در کارخانه ی دان و علوفه ی شرق پرداخته است. نتایج تحقیقنشان داد که در خط تولید دان پلت، فیدرها با بار کمتر از % ٢۵ بار نامیو بالابرها با بار کمتر از % ۶٠ درصد بار نامی کار می کنند در نتیجهبازده ی فیدرها و بالابرها به ترتیب تا ۵٠ % و ٨٨ % و ضریب توان نیزحدودا تا ٣۵ % و ٧۴ % کاهش می یابد. همچنین با توجه به بازده ی ٧٨ درصدیموتور نقاله های خطوط تولید، تلفات آن ها قابل توجه بود، به نحوی کهتلفات دو نقاله از خط دان پلت به تنهایی برابر ۴.٣٢ کیلووات ساعت درروز تخمین زده شد. از طرفی دور فن های تهویه ی سیلوها و فن کولر خط دانپلت، با توجه