سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حامد حسین زاده تبریزی – دانشجوی کارشناسی ارشدهیدرولیک
مسعود قدسیان – استاددانشگاه تربیت مدرس تهران
محمد واقفی – استادیار دانشگاه خلیج فارس بوشهر

چکیده:

دراین مقاله به بررسی آزمایشگاهی اثرعدد فرود جریان برروی آبشستگی و تغییرات توپوگرافی بستر درمسیر مستقیم به دلیل استقرار آبشکن T شکل پرداخته شده است تغییرات توپوگرافی بستر چاله ابشستگی عمق رسوبگذاری پایین دست تحت تاثیر عدد فرود و زاویه قرارگیری آبشکن ه نسبت به ساحل مجاور بالا دست مدنظر قرارگرفته است نتایج بطور کلی بیانگر کاهش ابعاد چاله آبشستگی عمق حداکثر حجم چاله آبشستگی و طول و حجم رسوبگذاری با کاهش عدد فرود میباشد همچنین نتایج نشان داد ابعاد چاله ابشستگی درحالت جاذب کمتر ازحالت قائم و دافع می باشد.