سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبداله تبرئی – دانشجوی کارشناسی ارشدمکانیک خاک و پی
سعید ابریشمی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهدگروه عمران

چکیده:

درسالهای اخیر با توجه به گسترش ساخت و سازهای شهریو محدودیت ابعاد زمین درطرح جامع شهری و لزوم استفاده از فضاهای زیرزمینی گودبرداری های عمیق اهمیت ویژه ای پیدا کرده است یکی ازروشهای گودبرداری که درسالهای اخیر توجه اکثر مهندسان را به خود جلب کرده است روش دخت به پشت می باشد دراین تحقیق گودبرداری ۱۲ متری مربوطبه برج مالی مشهد به کمک نرم افزار اجزا محدود PLAXIS 2D بصورت دو بعدی و شرایط کرنش مسطح با درنظر گرفتن شرایط ساخت مرحله Staged Construction ( منطبق برشرایط واقع مدلسازی عددی شده است و نتایج بدست آمدهاز این مدلسازی با نتایج بدست آمده از پایشMonitoring رفتار تغییر مکان افقی دیوار و نشست سطح زمین در اثر طولهای گیرداری و غیرگیرداری و نیروهای پیش تنیدگی مختلف بررسی شده است. نتایج حاصل نشان میدهد که تطابق و همخوانی مناسبی بین نتایج بدست آمده از مدلسازی عددی و مقادیر تغییر شکل جانبی و نشست به وقوع پیوسته وجود دارد و همچنین می توان گفت استفاده از نرم افزار اجزا محدود PLAXIS 2D با مدل رفتاری خاک موهر کلمب جهت مدلسازی روش دوخت به پشت مناسب می باشد.