سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدصادق روحانی منش – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
محسن دیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده:

پیشرفتهای ایجاد شده در علم معماری و درخواست های نوین معماران به لحاظ تامین احتیاجات و خواسته هاای ساازه ای مورد نیازشان از مهندسین سازه ، موجب شده است تا نوع جدیدی از سیستم قاب مهاربندی شده که به تاازیی اساتااده از آن به عنوان یک سیستم مقاوم در برابر زلزله رو به افزایش می باشد، به نام سیستم بادبندی برون محاور ابادا ع شاود . قااب های مهاربندی وایرا به دلیل رفتار غیر الاستیک تیر های پیوند، شکل پذیری بیشتری نسبت به قاب هاای مهاربنادی همگارا دارند. همچنین این سیستم همانند قاب های مهاربندی همگرا دارای سختی الاستیک خاوبی ما ی باشاند . نتاا یج نشاان داده است که طول های مختلف تیر پیوند ، تاثیر زیادی بر روی عملکرد سازه می یذارد. در این مقاله ، ضمن بررسی رفتار لرزه ای قاب های مهاربندی شده به وسیله مهاربند های برون محور با استااده از روش تحلیل پوش اور ، میزان تاثیر طول هاا ی مختلف تیر پیوند را بر روی شکل پذیری و ضریب رفتار سازه مشخص شده است