سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی جعفری – کارشناس دانشگاه پیام نور صفاشهر
احمد لندی – استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در این مطالعه شاخص های کیفی خاک ، که شامل خصوصیات فیزیکی خاک تحت تاثیر سنوات کشت بودند ◌ٰ ، مورد بررسی قرار گرفتند . این مطالعه در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی و آزمایش فاکتوریل با ۳ تکرار، ۳عمق و ۳ سال کشت انجام گرفته است. میزان شاخصها در هریک از نمونههای خاک تجزیه گردید. نتیجه آزمایش نشان میدهد که وزن مخصوص ظاهری خاک با افزایش سنوات کشت و عمق، افزایش می-یابد. میزان رطوبت ظرفیت مزرعه، نقطه پژمردگی و آب قابل استفاده با افزایش سنوات کشت و عمق، کاهش مییابد. میزان پایداری خاکدانهها با افزایش سنواتکشت کاهش و با افزایش عمق، افزایش مییابد. میزان تخلخل خاک با افزایش سنوات کشت، روند کاهشی داشته است و با افزایش عمق، میزان تخلخل خاک در لایه میانی( ۳۰ سانتیمتری) افزایش، اما در لایه تحتانی( ۴۵ سانتیمتری)، کاهش یافته است .