سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای عمران و بحران آب و انرژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

طاهر کیافر – دانشجوی دکتری معماری

چکیده:

طبق آمارهای ارایه شده بین ۱۵ تا ۲۰ درصد کل انرزِ مصرفی به مصرف ساختمان ها می رسد که این امر باعث تحمیل هزینه های بسیار از بین بردن منابع طبیعی و سوختهای فسیلی و تخریب محیط زیست دربعد وسیعی می شود شاید یکی از دلایلی که این امر مصرف بالای انرژی را باعث میشود ارزانی سوخت است که باعث عدم الزامات و اصول صرفه جویی انرژی است بنابراین ضرورت صرفه جویی درانرژی و بهینه سازی ان دراین زمان بیش از هر زمان دیگری لازمب ه نظر می رسد یکی از راه کارهایی را که دراین زمینه می توان درآن تامل نمود بحث طراحی معماری است که درآن سعی در ارایه راه حل ها و الگوهای صرفه جویی در انرژی و بهینه سازی ان می باشد یعنی رعایت اصولی درطراحی که باعث کاهش مصرف انرژی و به گونه ای بهینه سایز آن توسط مصرف کنندگان از ساختمان شود فعالیت های مختلف اقتصادی و تولیدی درکشور ما یکی از مصادیق اسراف در مصرف انرژی به شمار می رود ابتدایی ترین تمهیدات درجهت صرفه جویی دراین زمینه جهشی عظیم دراقتصاد کشور را می توان موجب گردد.