سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدحسام حسین زاده – گروه زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران
سیدحمیدرضا هاشمی – مرکز آموزش عالی امام خمینی کرج، ایران
سیدرضا قریشی خوراسگانی – مرکز آموزش عالی امام خمینی کرج، ایران
محمد علی دوست – دانشگاه بهشت پارس، اسبچین، تنکابن، ایران.

چکیده:

ضایعات مواد غذایی، یکی از چالشهای جدی اکثر کشورها به ویژه، کشورهای درحال توسعه است که موجب تهدید امنیت غذایی و خسارت اقتصادی می شود و همچنین تاثیر منفی بر تولید ناخالص داخلی و درآمد ملی دارد. افزایش روزافزون جمعیت، نیاز به تأمین غذا را روز به روز افزایش میدهد و می توان با کاهش ضایعات در کشاورزی باعث خود کفایی نسبی و ارزش افزوده بالا شد. هدف از این پژوهش بررسی نقش ضایعات محصولات زراعی) گندم، سیب زمینی، دانه های روغنی ، چغندر و نیشکر( در تامین امنیت غذایی کشور می باشد. نتایج نشان میدهد سرانه ضایعات محصولات زراعی از ۱۰۲/۸۳کیلوگرم در سال ۲۸۳۲ به ۱۲۳/۸کیلوگرم در سال ۲۸۳۹ بالغ گردیده است و طی این سالها از رشد ۲/۸درصدی برخوردار بوده است و ضایعات تولید محصولات زراعی گندم، سیب زمینی، دانه های روغنی و چغندر و نیشکر به ترتیب ) ۲۰۷۶۷۲۱ ۳۱۲ و ۸۱۰۸۱۳ ( تن در ،۶۸۱۷۷۳ سال بوده است. بخش عمده ای از ضایعات را میتوان با اجرای عملیات صحیح در دوره قبل از برداشت در مزرعه حذف نمود. مدیریت تغذیه، آفات و بیماریهای گیاهی در دوره قبل از برداشت، تکنولوژی صحیح برداشت، استفاده از ترکیبات طبیعی برای کنترل ضایعات، عملیات پیش سرمادهی، سیستمهای بسته بندی جدید، انبارداری صحیح کلیه عملیات در طی انبار مانی و بالاخره حمل و نقل صحیح از مهم ترین راهکارهای موجود هستند که تا حد قابل توجهی میزان این ضایعات رابه حداقل می رساند.