سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمحمد محسنی ارمک – دانشجو – دانشگاه صنعتی سهند
احمدرضا مصطفی قره باغی – دانشیار – دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

در این پژوهش با استفاده از ظرفیتهای بسته نرم افزارMOSES اجزای مختلف سکو امیرکبیر شامل پانتونها، ستونها، مهارها و مهاربندی های سکو مدلسازی شده و با اعمال مدل طیفی موج، ضریب وزنی مدل طیفی، ارتفاع و دوره تناوب امواج طوفانی و همچنین باد و جریان حاکم برمنطقه قرار گیری سکو در جهات مختلف، به بررسی پاسخ دینامیکی سکوی نیمه شناور امیرکبیر تحت اثر امواج طوفانی پرداخته شده تافرکانسهایی که باعث تحریک بیشتر سکو در هر درجه آزادی میشوند شناخته و تمهیداتی مناسب برای کاهش پاسخ حرکتی سکو بدست آید. به همین دلیل پاسخهای جابجایی قائم و غلتش حول محور عرضی سکو، که معیاری از توانمندی سکوی نیمهشناور است، تحت امواج طوفانی در دریای خزر بدست آمد. همچنین با توجه به پژوهشهای پیشین، مبنی بر استفاده از صفحاتHEAVE با هدف کاهش پاسخ جابجایی قائم سکوهای نیمهشناور، از این صفحات با هدف بهبود پاسخ سکوی نیمهشناور امیرکبیر استفاده شد و با اعمال تغییر شکل و ابعاد سازه و اضافه کردن صفحاتHEAVE به سازه نیمهشناور امیرکبیر (با در نظر گرفتن محدودیتهایی چون ثابت بودن وزن، خصوصیات مهار، مقدار فاصله آزاد زیر عرشه سکو ۳ و غیره)، شکل بهینهای از سکوی نیمهشناور امیرکبیر، که کاهش چشمگیری در پاسخ سکو ایجاد میکند، ارائه شده است.