سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

زهرا یوسفی – دانشجوی دکتری مکانیزاسیون دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
محمدامین آسودار – استادیار
فرید شکاری – استادیار
علی حق نظری – استادیار

چکیده:

نوع ماشین و روش کاشت نقش مهمی در قرارگیری بذر درمکان مناسب دارد ودرنهایت بررشد و عملکرد محصول تاثیر می گذارد زمان کاشت وجود رطوبت درزمان کاشت مقدار بقایای گیاهی و نوع ماشین کاشت د رانتخاب روش مناسب برای کاشت کلزا دخالت دارد جهت بررسی تاثیر شیوه های کاشت مکانیزه و مقادیر مختلف بذر برسبز شدن و استقرار کلزا، آزمایشی در سال زراعی ۸۴-۸۳ درمزرعه تحقیقاتی دانشگاه زنجان انجام شد. آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی و با چهار تکرار دو بذرکار مکانیکی و نیوماتیک دو روش کاشت مسطح و روی پشته و سه مقدار بذر ۵/۵ ، ۷ و ۸/۵ کیلوگرم درهکتار انجام شد نتایج آزمایش نشان دادکه نوع بذر کار تاثیر معنی داری در سطح ۵% بر درصد سبز کلزا دارد و بذرکار مکانیکی در مقایسه با بذرکار نیوماتیک دارای درصد سبز بهترین می باشد بذر کار مکانیکی با مقدار بذر ۸/۵ کیلوگرم درهکتار درصد سبز بالاتری نسبت به سایر تیمارها نشان داد.