سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سید رضا اشرفی زاده – عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی ص

چکیده:

مبارزه با علف های هرز در کاشت بدون خاک ورزی ذرت، یکی از چالش های این روش است که باید بررسی نمود. لذا به منظور بررسی تاثیر شیوه های مختلف مبارزه با علف های هرز بر عملکرد ذرت دانه ای در این روش، آزمایشی بصورت اسپلیت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار ۱۳۸۹ د رمزارع کشت و صنعت رجایی دزفول انجام گردید. کرت اصلی شامل روش های خاک ورزی در سه سطح a1) بی خاک ورزی، a2) کم خاک ورزی، a3) خاک ورزی مرسوم و کرت فرعی شامل سه روش مبارزه با علف های هرز b1) مکانیکی، b2) شیمیایی، b3)تلفیقی بودند. علیرغم معنی دار نشدن تفاوت روش های خاک ورزی بر عملکرد، کم خاک ورزی دارای عملکرد بالاتری به میزان ۶/۲% و ۲۸% به ترتیب نسبت به بی خاک ورزی و خاک ورزی مرسوم بود. همچنین علیرغم تفاوت غیر معنی دار، روش مبارزه شیمیایی حائز عملکرد بالاتری به میزان ۱۶/۶۷% و ۱۶/۳۴% به ترتیب نسبت به مبارزه تلفیقی و مکانیکی بود. تاثیر روش خاک ورزی بر تراکم و میزان کل ماده خشک علف های هرز در سطح ۱% معنی دار گردید و کم خاک ورزی نسبت به دو روش دیگر حائز کمترین تراکم و میزان ماده خشک علف های هرز بود. همچنین کم خاک ورزی و مبارزه تلفیقی دارای کمترین تراکم علف هرز و کم خاک ورزی و مبارزه شیمیایی دارای کمترین خشک علف هرز بودند.