سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد گیاهان دارویی دانشگاه زابل
حسین غلامی تیله بنی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، باشگاه پژوهشگران جوان، گرگان، ایرا
رضا فرهادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت، باشگاه پژوهشگران جوان، جیرفت، ایران.
محمدرضا اصغری پور – عضو هیئت علمی دانشگاه زابل

چکیده:

از گذشته های دور تا امروز حنا یکی از مهم ترین و قابل توجه ترین گیاهان زینتی و دارویی برای ما ایرانی ها بوده است. این گیاه حتی جایگاه خاصی در آداب و رسوم ما دارد. عصاره ی این گیاهان را می توان برای درمان برونشیت بکار بست. روغن گلهای این گیاه دارای یون های آلفا و بتا است. در این تحقیق اثر سطوح مختلف شیرابه کمپوست زباله شهری برسبز شدن و خصوصیات فیزیولوژکی گیاه دارویی حنا مورد بررسی قرار گرفت. این آزمایش به صورت گلدانی در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه ۳۰ و ۴۰ ، تکرار در مرکز تحقیقات بندرعباس انجام شد. تیمارها شامل ۴ سطح کمپوست زباله شهری شاهد (بدون کمپوست)، ۱۰ تن در هکتاربودند. نتایج حاصل نشان داد که افزایش سطوح کمپوست باعث بهبود معنی دار صفات درصد سبز شدن، سرعت سبز شدن، ارتفاع بوته، وزن خشک گیاهچه، میزان کلروفیل و سطح برگ گردید. مطابق نتایج بدست آمده به نظر می رسد کاربرد تیمار ۴۰ تن در هکتار کمپوست بهترین تیمار در بهبود رشد گیاه دارویی حنا می باشد.